Leidse Wijnvereniging Matilo "De Wijn uit de Wijk"

Wijn & poëzie

 Waar op de plecht, gekarteld uit het hout

 het zwart verweerde, van de offerschaal

 de wijn geplengd wordt en een purperregen

 zijgt in de blauwte van het watervlak

 bij priesterlijke lofspraak en gebeden,

 opdat de zee, opdat de barre winden

 genadig zijn en blank naar hartewensch,

 daar kleurt de druppel uit den kelk gevloten

 den Oceaan; een enkle pereling

 doordringt de gansche helderheid en deelt

 haar wezen mede aan de verste stranden,

 den diepsten bodem; van het rotsbasalt

 der Poolgebergten, waar het koude groen

 van gladgegleden, zware waterbanen

 neerzinkt en afstroomt naar de wereldzee

 in kille aderen, tot waar verhit

 stil liggend in de flikkering van licht

 azuren uren van den tropendag

 het lauwe water zwevend bleef, getild

 en ijl geworden, en dan in de kreken,

 de luwten van het Caraïbenrif,

 als atmosfeer, als hemel van kristal

 door poortgewelf en koralijnen krochten

 getogen hing: al dit blank element

 bespeurt de dunne menging en de fijn -

 verdeelde kracht, de spanning durende

 den ganschen langen afstand, tot zij kwam

 tot alomvatting, tot een in zich zelve

 teruggekeerde gelijksoortigheid.

 

 En Sappho's laatste appel, aan den tak

 gebleven, waar hij na den pluk voortaan

 zich volzoog aan het sap en ongestoord

 zwol tot satijnen rondte, tot den schat

 des laten zomers, de vertroeteling,

 die hing in de armen van de middaghitte,

 de schoone prins, over wiens donzen wangen

 de zonnestralen slopen, om zijn blos

 en donker uitzicht heimelijk naar 't hart

 der franke broeders, ruim uitgaande winden,

 als dan op herfstnamiddag zich gaat neigen

 de trotsche vrucht en loslaat - met den val

 schokt zij den stand van afgewogenheid,

 waarin de aarde hing in hare polen,

 en stoort het evenwicht en als er dan

 in wankelingen naar de nu verschoven

 gelijkheid schommelende werd gezocht,

 bewogen alle sterren en de band,

 die allen vasthield in de hemelzalen,

 werd voelbaar overal en het weervaren

 

van één, vermenigvuldigd, deinde over

 het sidderend firmament; dan ging de trans

 zijn gang uitvieren, goddelijk bedaren

 vertoonde zich in het heelal, tot straks

 d' alsdan bestemde stand was ingenomen

 en alles rustte in de wijziging.

 

 En nu, wat in mij is, deze gedachten,

 dit stille zich verbinden, wisselend

 tusschen bij onbekommerd dwalen gaan

 een toevalrijk ontmoeten en den drang

 naar een verlangde andere, die vóór -

 stond en ontzweefde, dan met grooter klem

 gezocht en onverhoeds gevonden werd

 in effenend versmelten; deze ijver,

 dit innerlijk bedrijf, verzinnelijkt

 als een beweging, deze denkenspolsslag,

 naar welke verten mag hij zijn getogen

 en tot in welke streken loopt hij uit

 zich zelf vervolgende? Lagen voor hem

 niet alle andere schijnbaar besloten

 afzonderlijke zielelevens elk

 alsnog geopend? Dit eenzelvig denken

 zwelt naar waar overal een zielsbestaan

 zich openbaart, waar nauwelijks geboren

 een eerst beseffen in het midden ligt

 der onbewustheid en waar rijk ontplooid

 een millioenenmenigvuldigheid

 was opgebouwd, die tijden zonder tal

 en schat van werelden in zich bevatte,

 maar onnaspeurlijk zich had afgerond

 tot wondere eenheid; door hen allen heen

 vloeit deze vloedgolf, allen overstelpend,

 en schokt hun donkerte en wordt vernomen

 in wat hun stilst bezit en meest verholen

 en wat hun diepst oorspronkelijke is.

 

 En eindelijk, in omgekeerden trant,

 hoe ongetelde storingen doorstroomen

 dit ééne brein? Een storm komt van rondom

 ons toegevaren; als een wal omstond

 het dreigende. Wel werd het groote heir

 veelal geweerd en onderdrukt de horden,

 maar brak het volzijn van de tijden aan,

 dan kon een dolende, een vreemde komen

 tot wondere heerschappij en tot den troon

 over de volkeren; geheim verbaasd

 bespeuren wij zijn jonge vorstendaden,

 het werk van zijn gebod en zijn genade

 en zijn triumf en oppermachtigheid.

 

 

Jan Hendrik Leopold

Van wijn een druppel

 

 

Oinou hena stalagmon' (1910)

De strekking:

Hoe één enkele druppel wijn uiteindelijk de samenstelling van alle oceanen op aarde verandert. Oftewel: hoe kleine zaken grote gevolgen kunnen hebben.

 

 

Met dank aan Jan van den Boom (dichter uit Oss)

De vereniging wordt gesponsord door:

Website is gemaakt door: www.moned.nl